Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư kinh phí xây dựng kênh mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng Ten để phục vụ sản xuất.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại thời điểm kiểm tra thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long huyện Na Hang có khoảng 6ha đất lúa 01 vụ và 18,6ha đất trồng rau màu nhưng không có hệ thống công trình thủy lợi để chủ động cấp nước phục vụ sản xuất. Hiện nay, diện tích đất lúa và rau màu kể trên không nằm trong danh mục diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. Ủy ban nhân dân xã Sinh Long đã huy động nhân dân tự đào mương đất lấy nước từ khe núi khu Lũng Mò thôn Phiêng Ten đến khu tưới có chiều dài khoảng 2km. Tuy nhiên, do nguồn nước lấy từ khe núi đi qua địa hình đồi núi có cấu trúc địa chất phức tạp dẫn đến thường xuyên bị vùi lấp, bồi lắng và tổn thất lượng nước lớn không đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.

Để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang:

+ Huy động nhân dân thường xuyên tổ chức nạo vét, phát dọn khơi thông dòng chảy của tuyến mương đất hiện nay để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.

+ Khảo sát, ước kinh phí đầu tư gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để hỗ trợ cấu kiện trong kế hoạch kiên cố hoá kênh mương năm 2022 đối với các đoạn kênh có đủ nguồn nước phục vụ tưới, đủ điều kiện để lắp đặt bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư và ước tổng kinh phí đầu tư đối với các đoạn kênh không thể lắp đặt bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đưa vào kế hoạch tu sửa, nâng cấp trong giai đoạn tới để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư theo quy định.