Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng nhà công vụ hoặc hỗ trợ kinh phí cho 06 công chức xã ở địa phương khác hiện đang làm việc tại xã.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khảo sát thực tế, căn cứ các quy định hiện hành để xem xét giải quyết đề nghị đầu tư xây dựng nhà công vụ hoặc hỗ trợ kinh phí cho 06 công chức xã ở địa phương khác hiện đang làm việc tại xã theo quy định.