Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét, sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường Mầm non Năng Khả ở địa điểm mới để nhà trường đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, duy trì tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

TRẢ LỜI:

Các đầu điểm đã được phê duyệt trong Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 25/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Na Hang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện năm 2022 và kế hoạch thực hiện đầu tư năm2023, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.