Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại việc hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường giao thông Quốc lộ 279 cho hộ gia đình bà Hoàng Kim Duyên, thôn Bản Tùn, xã Năng Khả (gia đình phản ánh công trình có đền bù nhưng chưa thỏa đáng).

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, công trình xây dựng tuyến Quốc lộ 279 đoạn đi qua địa bàn xã Năng Khả, huyện Na Hang được thực hiện theo 02 gói thầu; việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình do Ban giải phóng mặt bằng công trình Tuyến Quốc lộ 279 huyện Na Hang thực hiện; công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng công trình được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước tại thời điểm thu hồi đất, cụ thể:

- Gói thầu số 9: Đoạn qua địa bàn các thôn Nà Vai, Nà Kham, Nà Reo, Phiêng Quân, Phiêng Rào, Bản Nuầy, Bản Tùn, xã Năng Khả đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thu hồi đất tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 15/01/2009; toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 1160/QĐ-CT ngày 12/5/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Gói thầu số 10: Đoạn qua địa bàn thôn Bản Tùn, Bản Nhùng, Nà Chao, xã Năng Khả đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thu hồi đất tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 13/11/2008; toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 2482/QĐ-CT ngày 11/12/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Diện tích đất, vật kiến trúc và cây trồng, hoa màu nằm trong phạm vi thu hồi giải phóng mặt bằng đã được rà soát, lập phương án bồi thường hỗ trợ và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung tại Quyết định số 988/QĐ-CT ngày 10/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang. Toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình đã được thanh toán đầy đủ cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.