Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn huyện, xã theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (ông Nguyễn Văn Thường; Mã Văn Ngọc; Mã Văn Đằng,… xã Thượng Nông; ông Ma Văn Đệ, thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả).

TRẢ LỜI:

* Đối với ông Nguyễn Văn Thường: Ông Nguyễn Văn Thường là đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa được hưởng chế độ do quá trình kê khai hồ sơ không khớp người cùng đi và cùng về, nên Hội đồng chính sách xã tạm dừng để xác minh; hiện nay, hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Thường đang do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang thẩm định. 

* Đối với ông Mã Kim Ngọc: Ông Mã Kim Ngọc hiện chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do quá trình xác minh, được biết do con trai ông là Mã Văn Nhiêu, tham gia vào tổ chức Đảng nhất tân dân tộc chống phá Đảng và Nhà nước, nên Hội đồng chính sách xã Thượng Nông để lại, chưa đề nghị.

 Qua rà soát, hồ sơ của ông Mã Kim Ngọc đủ điều kiện hưởng chế độ theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị ông Mã Kim Ngọc liên hệ Hội đồng chính sách xã Thượng Nông để được hướng dẫn kê khai lại hồ sơ theo đúng quy định.

* Đối với ông Mã Văn Đằng: Ông Mã Văn Đằng là đối tượng dân công tham gia chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa được hưởng chế độ do quá trình kê khai hồ sơ không khớp người cùng đi và cùng về, nên Hội đồng chính sách xã Thượng Nông tạm dừng để xác minh. Hiện nay, hồ sơ của Ông Mã Văn Đằng đang do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang thẩm định. 

* Đối với ông Ma Văn Đệ: Ông Ma Văn Đệ là đối tượng hưởng theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Ông Ma Văn Đệ chưa được hưởng chế độ do ông là công an nhân dân huyện Hoàng Su Phì, nhập ngũ ngày 30/4/1985; xuất ngũ ngày 28/9/1990. Đề nghị ông Ma Văn Đệ liên hệ với Công An phụ trách địa bàn và Hội đồng chính sách xã Năng Khả, huyện Na Hang để giải quyết.