Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống cây dược liệu tại xã Hồng Thái, để giữ gìn được những giống cây dược liệu quí và nâng cao giá trị của cây dược liệu, phát triển kinh tế vườn rừng, tăng thu nhập

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 06/9/2021 về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021; trong đó nội dung đầu tư trồng dược liệu, thực hiện “Phát triển dược liệu quý thành chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tập trung” đã được đưa vào dự án số 03 của Chương trình. Dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2025 là 538.200,0 triệu đồng; hiện Trung ương chưa phân bổ kinh phí. Sau khi được phân bổ kinh phí sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.