Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Rà soát và thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn xã theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã triển khai thực hiện chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. Trường hợp cử tri phát hiện việc chi trả không đúng quy định đối với trường hợp cụ thể thì có phản ánh, đề xuất cụ thể với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.