Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Bổ sung giáo viên cho Trường Mầm non trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ.

TRẢ LỜI:

Để giải quyết khó khăn về thiếu giáo viên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản (Tờ trình số 20/TT-UBND ngày 13/5/2019, Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 19/4/2019, Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 29/10/2019) và giao Sở Nội vụ có Báo cáo số 116/BC-SNV ngày 30/3/2020 đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Chính phủ bổ sung biên chế sự nghiệp cho tỉnh Tuyên Quang, cụ thể: Đề nghị bổ sung 3.266 người (cấp mầm non 2.467 người, trong đó có đề nghị chuyển 1.890 người hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg tỉnh Tuyên Quang đã hợp đồng thành biên chế sự nghiệp theo Thông báo số 1475/TB-BNV ngày 04/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và bổ sung thêm 577 người làm việc; cấp tiểu học 352 người, cấp trung học cơ sở 351 người, cấp trung học phổ thông 96 người). Sau khi được Chính phủ bổ sung số lượng người làm việc cho tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cân đối, bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục để đảm bảo nhu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh.