Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nội thôn, liên khu dân cư, đường vào các khu sản xuất.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo các phòng, ban huyên môn, Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái rà soát, đăng  ký kế hoạch xây dựng các tuyến đường thực hiện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc lồng ghép các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135,... hằng năm để đầu tư xây dựng.