Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản cho địa phương

TRẢ LỜI:

Việc đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản cho địa phương luôn được tỉnh quan tâm, cụ thể:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ (Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). Theo đó, có hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Kết quả, trên địa bàn xã Hồng Thái có hợp tác xã Sơn Trà đã được hưởng hỗ trợ 40 triệu đồng từ chính sách.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó đã ưu tiên cho Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã Hồng Thái. Các dự án đều được hỗ trợ kết nối thông tin và tìm thị trường để tiêu thụ sản phẩm, cụ thể: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trồng rau an toàn Hồng Thái (đã hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hợp và người dân trên địa bàn xã Hồng Thái trồng rau và xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại thị trấn Na Hang, kết nối tiêu thụ rau tại siêu thị Vinmart Tuyên Quang); Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm chè Shan liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã: Sơn Phú, Hồng Thái, Sinh Long); Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm hồng không hạt liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã: Đà Vị, Hồng Thái),...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện Dự án hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp (Công ty cổ phần chè núi Kia Tăng) và nhân dân để tổ chức sản xuất và tiêu thụ chè đặc sản. Kết quả, hiện nay các hộ dân tham gia dự án đã ổn định sản xuất, nguyên liệu chè do các hộ sản xuất đã được doanh nghiệp tiêu thụ toàn bộ.

Để thực hiện tốt việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã Hồng Thái, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái:

+ Triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân xã Hồng Thái tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

+ Đẩy mạnh việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, trong đó chú trọng việc thành lập và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp.

+ Hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất; đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và sản xuất theo hợp đồng liên kết để tiêu thụ sản phẩm; chú trọng việc đảm bảo thực hiện các điều kiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nhân dân, hợp tác xã và doanh nghiệp,...

+ Duy trì, xây dựng và nhân rộng các dự án hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đang thực hiện trên địa bàn xã Hồng Thái.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu, hướng dẫn việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP đạt hiệu quả; tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản cho nhân dân.