Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà hiệu bộ cho trường mầm non.

TRẢ LỜI:

Tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 về điều chỉnh giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 về giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 đã bố trí cho công trình đầu tư cơ sở vật chất các trường học xã Đà Vị phục vụ cụm liên xã Đà Vị-xã Hồng Thái kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 14.400 triệu đồng, trong đó: năm 2022 là 4.200 triệu đồng; năm 2023 là 4.120 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Hạng mục nhà công vụ giáo viên trường mầm non: Hiện nay công trình đang triển khai thi công xây dựng (theo Quyết định Số 429/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022).

Hạng mục Nhà hiệu bộ đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao cho Trường Mầm non Đà Vị sử dụng từ năm 2019.