Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên; Xã Đà Vị, Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang; Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên; Xã Côn Lôn, Xã Hồng Thái, Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

(1) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I như chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

(2) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, miễn giảm học phí cho trẻ nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I như trẻ mẫu giáo đang hưởng theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

TRẢ LỜI:

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 đã được hưởng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Riêng trẻ nhà trẻ chưa được hưởng chính sách theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Hiện nay trẻ nhà trẻ trên địa bàn tỉnh đã được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa như đối với trẻ mẫu giáo theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, trẻ em nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I không thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

Đối với chính sách hỗ trợ ăn trưa, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em nhà trẻ, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, sinh viên, học viên, chính sách hỗ trợ nhân viên nấu ăn, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo (lần 2) Nghị định của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT).