Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã, phường, thị trấn trong thời gian huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ từ 37.000 đồng lên 45.000 đồng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ.

TRẢ LỜI:

Căn cứ các văn bản quy định về điều chỉnh mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh của Bộ Quốc phòng, ngày 30/9/2015, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có Tờ trình số 3150/TTr-BCH và Văn bản số 2780/BCH-PTM ngày 26/8/2016 về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cơ bản đối với lực lượng dân quân tự vệ đã gửi Sở Tài chính tỉnh thẩm định.

Ngày 23/11/2016, Sở Tài chính có Văn bản số 1374/STC-QLNS về việc giải quyết đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn đối với lực lượng dân quân. Tại Văn bản này đã nêu rõ hiện nay ngân sách địa phương còn gặp khó khăn, đang phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cho nên chưa điều chỉnh nâng mức hỗ trợ tiền ăn lên 45.000 mà vẫn tiếp tục thực hiện mức hỗ trợ 37.000đ/ngày quy định tại Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.