Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Lắp đặt hộ lan tuyến đường từ ngã ba Sinh Long đến trung tâm xã. Hiện nay một số ta luy âm có nhiều vực sâu, một số đoạn đã sạt lở, rất nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện Na Hang thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, trước mắt thực hiện cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông; đồng thời xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng lắp đặt hộ lan trên tuyến đường.