Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây kè 2 bờ suối chống sạt lở, để bảo vệ 70 ha diện tích đất lúa.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, hệ thống kè chống sạt lở thuộc địa phận xã Côn Lôn đã được đề xuất thuộc danh mục công trình phòng chống lũ đầu tư giai đoạn 2021-2025 trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42//NQ-HĐND ngày 07/12/2016.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các ngành liên quan xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.