Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể các trường trong nội dung mở tài khoản thu nộp tiền vào tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thanh toán cho nhà trường.

TRẢ LỜI:

Ngày 28/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4597/QĐ-BGDĐT quy định kỹ thuật về dữ liệu trong thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục. Đây là cơ sở để triển khai đồng bộ việc triển khai việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt.

Ngày 31/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 663/SGDĐT-KHTC về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Theo đó, các trường học, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí và phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.