Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tăng mức hỗ trợ lương cho giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

TRẢ LỜI:

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh (sửa đổi, bổ sung tại Nghị Quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021) quy định chính sách hỗ trợ một phần kinh phí chi trả lương cho giáo viên mầm non ngoài công lập. Trong đó, có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí chi trả lương cho giáo viên mầm non ngoài công lập của tỉnh Tuyên Quang nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển Giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Việc quy định mức hỗ trợ này dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh để đảm bảo phù hợp. Việc đề nghị nâng mức hỗ trợ trong thời điểm hiện nay là chưa phù hợp.