Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan trình Chính phủ xem xét, quy định bổ sung 01 Phó Hiệu trưởng đối với các trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có nhiều điểm trường, lớp học để đảm bảo công tác quản lý

TRẢ LỜI:

Hiện nay số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, đề xuất với Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ tăng số lượng cấp phó đối với trường liên cấp, trường có nhiều điểm trường. Bộ Nội vụ đang chủ trì, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định về số lượng cấp phó của các trường liên cấp dự kiến sửa thành không quá 03 cấp phó (tại Văn bản số 187/BNV-TCBC ngày 14/01/2022 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập).