Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét đầu tư quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Luật Quy hoạch, việc quy hoạch chuyên ngành đối với nội dung “Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” không được quy định, do đó nội dung đề nghị là chưa phù hợp.

Để tiếp tục phát triển thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang nghiên cứu, đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh; tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách của Trung ương, số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.