Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Có cơ chế đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh gắn với phát triển du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh là một trong những xu hướng, nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa và là mục tiêu đề ra trong Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Về ứng dụng công nghệ cao cho phát triển nông nghiệp hàng hóa: Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao cho phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh đang được hỗ trợ thực hiện theo các chính sách quy định tại: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ); Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp cận, áp dụng các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước.

Về nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp quản lý số, phát triển kinh tế nông nghiệp số, phát triển nông dân, nông thôn số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch chuyển đổi số ban hành theo Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.