Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Có cơ chế đầu tư hoặc thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản; xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm trên địa bàn các huyện có tiềm năng và lợi thế.

TRẢ LỜI:

a, Về cơ chế đầu tư hoặc thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản:

Để đẩy mạnh việc thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Tỉnh đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích thu hút doanh nghiệp, như: Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (Đã thu hút một số nhà đầu tư, như: Nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang...).

Ngoài ra, các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh đến các tổ chức, cá nhân; tổ chức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; cung cấp kịp thời, đầy đủ về tình hình thị trường, tạo sự liên kết, trao đổi với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để các tổ chức, cá nhân tiếp cận được các cơ chế, chính sách đầu tư; thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp cận, áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

b, Về đề nghị xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm trên địa bàn các huyện có tiềm năng và lợi thế:

Thời gian qua, Tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân phát triển mô hình du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao nhận thức về những lợi ích thiết thực từ việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, việc quy hoạch phát triển nông nghiệp gắn kết chặt chẽ với quy hoạch du lịch để đảm bảo định hướng phát triển bền vững và hỗ trợ lẫn nhau; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” để tạo ra sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng của mỗi địa phương. Ngoài ra, thực hiện chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao phục vụ cho khách du lịch. Bước đầu đã hình thành một số sản phẩm du lịch gắn với du lịch nông thôn như: dịch vụ lưu trú cộng đồng Homestay; tham quan, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số...

Đến nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp ở khu vực nông thôn đã tham gia vào dịch vụ hàng hóa du lịch, được tiêu thụ tại chỗ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển 13 trang trại nông nghiệp tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố và rà soát xây dựng mô hình Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (trong đó huyện Na Hang có 03 trang trại).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, rà soát các hộ gia đình có đủ các điều kiện để xây dựng, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm mang bản sắc văn hóa của địa phương; tham mưu cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí hỗ trợ các loại hình mô hình đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.