Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm công tác quản lý khai thác đánh bắt thủy sản; kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là không có kinh phí thuê phương tiện, mua nhiên liệu xăng, dầu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát vùng lòng hồ.

TRẢ LỜI:

Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, gắn với công tác hướng dẫn chuyên môn cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh (thực hiện 02 đợt/năm).

Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, các nội dung, giải pháp thực hiện tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương để xem xét, hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện.