Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hướng dẫn và quy định cụ thể về khoảng cách giữa đất trồng cây lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày để nhân dân thực hiện, không để tán cây lâm nghiệp ảnh hưởng đến cây nông nghiệp.

TRẢ LỜI:

Theo khoản b, Điều 175 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định:

"b) Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác."

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa quy định về khoảng cách giữa đất trồng cây lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày. Do đó, chưa có căn cứ để hướng dẫn cụ thể về khoảng cách giữa đất trồng cây lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn cụ thể khi có quy định của pháp luật Việt Nam về khoảng cách giữa đất trồng cây lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày.