Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình; Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí mua đất, cấp đủ diện tích đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang theo quy định, để ổn định đời sống của người dân tái định cư

TRẢ LỜI:

* Đối với huyện Chiêm Hóa: Đến nay Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã giao đủ đất sản xuất (gồm đất ruộng và đất lâm nghiệp) cho các hộ tái định cư xã xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa theo định mức quy định tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; đất ruộng bình quân từ 522 - 525 m2/khẩu; đất lâm nghiệp trên 0,5ha/hộ.

* Đối với huyện Lâm Bình: 

- Về đất nông nghiệp:

+ Đã giao 428.965 m2/821 khẩu/159 hộ, bình quân 522 m2/khẩu, trong đó: Đã giao đủ định mức là 119 hộ; Số hộ còn thiếu trên 100 m2 là 09 hộ, diện tích thiếu là 2.226 m2 (quy ra đất 02 vụ lúa); Số hộ thiếu dưới 100 m2 là 31 hộ, diện tích thiếu là 965 m2 (quy ra đất 02 vụ lúa).

+ Đối với các hộ có diện tích đất thiếu trên 100 m2, hiện nay huyện đã vận động được 03 hộ trên địa bàn xã chuyển nhượng với tổng diện tích 4.445,3 m2 (trong đó đất 2 vụ lúa 989,5 m2; đất màu 3.455,8 m2), có 02 hộ tái định cư đồng ý nhận 1.131,9 m2 đất màu. Số diện tích còn lại 3.313,9 m2 các hộ chưa chấp thuận phương án giao với lý do xa nơi cư trú của các hộ (khoảng 04 km). Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sẽ hoàn thiện việc trưng dụng để giao cho 02 hộ đã đồng ý nhận; tiếp tục vận động các hộ còn thiếu nhận số diện tích còn lại, đồng thời vận động các hộ trên địa bàn xã Lăng Can chuyển nhượng đất để giao bổ sung cho hộ còn thiếu theo quy định.

- Về đất lâm nghiệp: Đã giao bổ sung đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất) với tổng diện tích là 110,46 ha cho 158 hộ/159 hộ tái định cư trên địa bàn xã Lăng Can, bình quân 0,7ha/hộ. Hiện nay còn hộ ông Chẩu Văn Cản tái định cư tại thôn Bản Khiển chưa được giao đủ theo quy định. Ngày 24/4/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã bố trí được quỹ đất dự kiến giao cho hộ gia đình. Tuy nhiên, gia đình chưa chấp thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình vận động gia đình nhận quỹ đất đã bố trí được.