Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đề nghị giữ nguyên mức hỗ trợ chi thường xuyên không tiết giảm 10% theo quy định đối với các hội đặc thù Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, để đảm bảo hoạt động của Hội

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội có quy định tổ chức, hoạt động của Hội được thực hiện theo nguyên tắc“Tự nguyện, tự quản”, “Tự đảm bảo kinh phí hoạt động”, do vậy kinh phí hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các Hội khác cấp huyện bố trí từ quỹ hội để chi trả.

Để tạo điều kiện hoạt động cho tổ chức Hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020, trong đó tại điểm 2, khoản 2, Điều 2 quy định: “Định mức hỗ trợ các tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp cấp huyện, thành phố là 70 triệu đồng/tổ chức Hội/ năm”

Mặt khác, hằng năm, việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Năm 2018, tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, quy định: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2018 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao”.

Ủy ban nhân dân các cấp khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc không bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên nêu tại khoản này. Do vậy việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2018 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương là đúng với quy định hiện hành của Nhà nước.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ các quy định của Nhà nước, khả năng ngân sách của địa phương và hoạt động của các tổ chức Hội để xem xét ý kiến của cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình và đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.