Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ xi măng làm đường liên ngõ, xóm cho các thôn đăng ký xây dựng thôn bản kiểu mẫu.

TRẢ LỜI:

Theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, xã Lăng Can nằm trong danh sách các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, đến nay xã đã hoàn thành tiêu chí số 02 (tiêu chí giao thông).

Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ các chỉ tiêu của tiêu chí giao thông theo hướng phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các phòng ban, đơn vị rà soát, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng, ống cống làm đường trục thôn, xóm; đường ngõ xóm theo cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Điều 1, khoản 3.2 “Đối với một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc các xã thực hiện theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020”, Nghị Quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục huy động nhân dân triển khai thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội đồng, đường trục thôn, đường ngõ xóm theo chủ trương của tỉnh để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu của tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.