Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nhà nước có chính sách cho các hộ trung bình, hộ cận nghèo được vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất.

TRẢ LỜI:

Hiện nay theo quy định của Chính phủ, hộ cận nghèo và một số đối tượng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, cụ thể:

- Hộ cận nghèo được vay theo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

- Đối với hộ trung bình có các chương trình cho vay:

+ Cho vay đối với các hộ gia đình thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

+ Cho vay đối với cá nhân là thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

+ Cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

+ Cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động theo quy định tại  Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo nguồn vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng.