Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét điều chỉnh giá nước sinh hoạt nông thôn, hiện nay giá nước 5.000đ/1m³ là quá cao, không phù hợp đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngày 30/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND về Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác; trong đó, tại công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Bình An, huyện Lâm Bình, mức thu đối với nước sinh hoạt của các hộ dân cư là 5.000 đồng/1m³. Theo phương án giá tiêu thụ nước sạch tại công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Bình An, huyện Lâm Bình, giá bán bình quân 1m3 nước tiêu thụ có thuế là 20.681 đồng/1m3, mức giá bán bình quân trên được xác định trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt và các quy định pháp luật hiện hành liên quan, trong đó giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phần chênh lệch giữa giá bình quân 20.681 đồng/m3 và giá bán 5.000 đồng/m3 do ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ cấp bù.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định về giá nước sạch của tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để Nhân dân biết và thực hiện.