Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh sớm bố trí kinh phí thanh toán tiền dạy quá số giờ theo quy định cho giáo viên ở các trường học trên địa bàn huyện.

TRẢ LỜI:

Việc chi trả chế độ dạy thêm giờ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Thực hiện Thông báo kết luận số 76/TB-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp về thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông công lập, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đảo tao đảm bảo theo quy định.

Đến nay, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã và đang thực hiện chi trả kinh phí dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2020-2021 theo đúng quy định.