Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu, xây dựng và tôn tạo các điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh phục vụ du lịch sinh thái để thu hút khách du lịch.

TRẢ LỜI:

Theo Danh mục thống kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh, hiện nay trên địa bàn huyện Lâm Bình có 4 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, trong đó có di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Phúc Lâm, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm và di tích lịch sử Đền Pú Bảo, thôn Bản Kè, xã Lăng Can đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia và được đầu tư, tôn tạo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tham quan du lịch của du khách thập phương và nhân dân địa phương. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Nà Thếm, thôn Nà Thếm, xã Khuôn Hà đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Di tích Chùa Ông Chùa Bà, xã Lăng Can mới được bổ sung vào Danh mục di tích toàn tỉnh.

Để phục vụ công tác quản lý các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích Chùa Ông Chùa Bà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện thành phố xây dựng Đề án phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử và tâm linh trong phát triển du lịch.

Hiện nay, việc phục hồi, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn mục tiêu quốc gia về văn hóa. Tuy nhiên, theo quy định nguồn vốn này chỉ được bố trí để phục hồi, tu bổ, tôn tạo các di tích được xếp hạng quốc gia. Vì vậy, việc tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh chỉ có thể thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh hoặc vận động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.