Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Lăng Can, Minh Quang (LB), Xã Bình An, Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thiếu các phòng học thông thường, phòng học bộ môn tối thiểu đạt chuẩn theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề nghị được đầu tư xây dựng.

TRẢ LỜI:

Theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tối thiểu về cơ sở vật chất, hiện nay, các trường phổ thông trên địa bàn huyện Lâm Bình còn thiếu các phòng học bộ môn tối thiểu đạt chuẩn, cụ thể: đối với cấp tiểu học 05 phòng/trường, cấp THCS 08 phòng/trường.

Kiến nghị của cử tri các Trường tiểu học Lăng Can, Bình An, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Quang, Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị được đầu tư xây dựng là cần thiết, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình căn cứ kế hoạch đầu tư công của huyện, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã phân cấp cho huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện. Thời gian tới, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện.