Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Có phương án thu hút nguồn giáo viên Tiếng Anh trong năm học 2023-2024 để nhà trường có nhân lực thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học tới các môn tiếng Anh, tin học lớp 3, 4 là môn học bắt buộc, tuy nhiên các trường trên địa bàn huyện thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học, đối với nhà trường còn thiếu 02 giáo viên dạy môn tiếng Anh. Hiện nay chưa tìm được nguồn giáo viên tiếng Anh để hợp đồng.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, tỉnh đã ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, trong đó có chính sách thu hút đối với giáo viên tiếng Anh (tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Ủy ban nhân huyện có trách nhiệm thực hiện các giải pháp hiệu quả để thu hút được giáo viên tiếng Anh về huyện công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời gian chưa tuyển dụng được giáo viên tiếng Anh do thiếu nguồn tuyển, huyện thực hiện giải pháp tạm thời theo Văn bản số 4692/BNV-TCBC ngày 21/8/2023 của Bộ Nội vụ.