Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cấp có thẩm quyền xem xét việc tinh giản biên chế phù hợp với thực tế tại các trường học. Theo kế hoạch tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục giảm 10%/năm, tuy nhiên việc tuyển dụng biên chế của các trường học hằng năm còn gặp nhiều khó khăn (không có đủ số lượng theo kế hoạch phê duyệt, một số môn học không có nguồn tuyển dụng).

TRẢ LỜI:

- Tinh giản biên chế sự nghiệp là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Mặc dù lĩnh vực giáo dục đang thiếu người làm việc theo định mức nhưng lĩnh vực giáo dục đang chiếm 83,6% tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ tinh giản 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương (giai đoạn 2022-2026 tinh giản 1.505 người), việc tinh giản số lượng người làm việc lĩnh vực giáo dục là yêu cầu bắt buộc.

- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đề án, kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và giai đoạn 2022-2026. Trong đó, đã tính toán kỹ lưỡng và thực hiện tinh giản biên chế ít hơn tỷ lệ chung đối với ngành giáo dục, giai đoạn 2015-2021 là 6,5% thấp hơn tỷ lệ chung 3,5%; giai đoạn 2022-2026 sẽ thực hiện tinh giản 5,16%, thấp hơn tỷ lệ chung là 4,84% và thực hiện tinh giản vào những năm cuối của giai đoạn.