Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số khu vực miền núi như huyện Lâm Bình nói chung và xã Khuôn Hà nói riêng (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban dân tộc, xã Khuôn Hà đã đạt chuẩn nông thôn mới, được chuyển từ khu vực III thành khu vực I).

TRẢ LỜI:

Căn cứ điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nhưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.
Như vậy đối tượng người dân tộc thiểu số tại xã Khuôn Hà sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới không còn thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng kinh phí mua bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc (nay là Quyết định số 612/QĐ-UBNT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc), liên ngành Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Sở Y tế - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ban Dân tộc - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã họp thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc.
Để người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đề nghị Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các cấp các ngành liên quan cần thường xuyên có biện pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, chú trọng các biện pháp tuyên truyền vận động để người dân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc chủ động tham gia bảo hiểm y tế vươn lên thoát nghèo bền vững không trông chờ ý lại vào sự hỗ trợ giúp đỡ từ nhà nước đảm bảo công bằng trong việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng và các đối tượng chính sách khác