Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh (trụ sở đặt tại huyện Chiêm Hóa), nhân dân đi lại giao dịch khó khăn, đề nghị xem xét bố trí mỗi huyện một đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ để nhân dân giao dịch thuận lợi.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân bằng các hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích theo quy định của Chính phủ; Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn); Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ: http://motcua.tnmttuyenquang.gov.vn); Dịch vụ giao dịch điện tử, phần mềm ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động (nếu có) đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.