Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Minh Quang (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét hỗ trợ kinh phí để tu sửa và mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, hiện nay các hạng mục công trình đã xuống cấp, trang thiết bị hư hỏng nhiều

TRẢ LỜI:

Ngay sau khi xã Minh Quang, xã Phúc Sơn sáp nhập về huyện Lâm Bình theo Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các đơn vị trên địa bàn 02 xã, trong đó có Phòng khám Đa khoa Khu vực Minh Đức.

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, để phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại Phòng khám Đa khoa khu vực Minh Đức, ngày 31/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã có Tờ trình số 274/TTr-UBND trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư cho huyện, trong đó có đề xuất nội dung cải tạo, sửa chữa Phòng khám Đa khoa Khu vực Minh Đức, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, với tổng vốn đầu tư là 1.000.000.000 đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối bố trí vốn để cải tạo, sửa chữa Phòng khám Đa khoa Khu vực Minh Đức theo quy định.