Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-TTg, ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong đó tỉnh Tuyên Quang có huyện Lâm Bình được thưởng 10 tỷ đồng; xã Thượng Lâm được thưởng 01 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tổng cả huyện và xã chỉ được cấp 7,8 tỷ đồng (Được cấp tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Còn 3,2 tỷ đồng, tuy đã giao vốn tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng thực tế không có kinh phí để thực hiện. Để có kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình phúc lợi từ năm 2016, tránh nợ đọng vốn đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cấp vốn cho huyện Lâm Bình để thực hiện.

TRẢ LỜI:

Tại Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, tỉnh Tuyên Quang được khen thưởng công trình phúc lợi với tổng số tiền: 15.000 triệu đồng, trong đó đợt 1 là 11.000 triệu đồng; đợt 2 là 4.000 triệu đồng.

- Đối với kinh phí khen thưởng đợt 1: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017, với tổng số kinh phí là 11.000 triệu đồng.

- Đối với kinh phí khen thưởng đợt 2: Theo khoản 1, khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí khen thưởng đợt 2 sẽ phân bổ sau khi có thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung nhiệm vụ và giao dự toán kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015, huyện Lâm Bình được thưởng công trình phúc lợi là 3.000 triệu đồng, nguồn kinh phí thực hiện là vốn thưởng công trình phúc lợi được giao tại Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tỉnh Tuyên Quang chỉ được giao 84.000 triệu đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, không bao gồm vốn thưởng công trình phúc lợi đợt 2 (4.000 triệu đồng) theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy tới thời điểm hiện nay, Trung ương chưa phân bổ kinh phí cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện khen thưởng đợt 2 theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình: Hiện tại Trung ương chưa phân bổ kinh phí cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện khen thưởng đợt 2 theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho huyện Lâm Bình theo quy định khi Trung ương bổ sung kinh phí cho tỉnh.