Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét lựa chọn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang để xây dựng Làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khảo sát, đánh giá hiện trạng các làng có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn, quyết định làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh, đảm bảo đồng bộ, bài bản, có bản sắc đặc trưng riêng. Đối với đề nghị lựa chọn thôn Thượng