Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ban Dân tộc tỉnh đầu tư xây dựng nhà văn hóa dân tộc Pà Thẻn cho xã (Ban Dân tộc đã khảo sát và có ý kiến với UBND xã, nhưng đến nay chưa thấy triển khai thực hiện)

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với dân tộc thiểu số rất ít người. Từ năm 2010, Ban Dân tộc đã triển khai rà soát, xây dựng Đề án "Hỗ trợ dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"; năm 2015 tiếp tục có báo cáo bổ sung Đề án gửi Ủy ban Dân tộc. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án để thực hiện trong giai đoạn 2016-2025.

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án Hỗ trợ dân tộc Pà Thẻn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.