Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hỗ trợ kênh mương Parabol đúc sẵn để nhân dân góp ngày công xây dựng tuyến kênh mương Nà Tông - Nà Thuôn hiện đã hư hỏng, nhiều đoạn xuống cấp không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất.

TRẢ LỜI:

Việc kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh hiện đang được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Ngày 27/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Bình với tổng chiều dài 2,0km, trong đó xã Thượng Lâm được hỗ trợ xây dựng 0,8km tuyến mương công trình Nà Tông.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương cung ứng cấu kiện kênh mương Parabol đúc sẵn cho xã Thượng Lâm theo để lắp đặp theo kế hoạch. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 6/2021.