Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét cho nhân dân được khai thác rừng trồng theo Dự án 327 đối với diện tích đang được giao quản lý.

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, ngày 12/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc trực tiếp với cử tri kiến nghị là ông Phan Nguyên Ngân, Trưởng thôn Cốc Phát, xã Thượng Lâm. Theo cử tri nội dung được đề nghị như sau: “Diện tích rừng trồng thuộc chương trình Dự án 327 đã khai thác nhưng chưa giao đất cho ai để quản lý và trồng rừng. Vì vậy đề nghị được giao đất cho người dân trồng rừng phát triển sản xuất”.

Vị trí, diện tích cử tri kiến nghị thuộc khoảnh 471A, gồm các lô 15, 18, 21, 22, theo bản đồ điều chỉnh phân 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, loại rừng sản xuất, hiện trạng thực tế là đất trống (rừng đã được khai thác xong sau đấu giá rừng), đất chưa giao, hiện vẫn do Ủy ban nhân dân xã Thượng Lâm quản lý.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đang thực hiện việc giao rừng trồng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất theo Phương án giao rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 và Hướng dẫn số 215/HDLN/TNMT-NNPTNT ngày 02/4/2010 của Liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, đề nghị hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao rừng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất liên hệ trực tiếp với Hội đồng giao rừng của xã Thượng Lâm để được hướng dẫn, giải quyết.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương hoàn thành giao rừng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015. Thực hiện xong trước ngày 30/8/2021, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/9/2021.