Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sớm quy hoạch, điều chỉnh một phần diện tích đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất để cấp cho nhân dân có thêm đất sản xuất, canh tác, tăng thu nhập.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, khu vực cử tri đề nghị chuyển đổi loại rừng phòng hộ sang rừng sản xuất thuộc khoảnh 376, 376A thôn Phai Tre B; khoảnh 332A, 321B thôn Khau Quang, với tổng diện tích 269,15ha, trong đó:

- Tại khoảnh 376A khu vực thôn Phai Tre B và khoảnh 332A khu vực thôn Khau Quang, xã Lăng Can diện tích đề nghị chuyển đổi là 151,61ha (trong đó: đất trống là 15,1ha, rừng tự nhiên là 136,51ha), chức năng quy hoạch rừng phòng hộ, chủ quản lý thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình.

- Tại khoảnh 376 khu vực thôn Phai Tre B và khoảnh 321B khu vực thôn Khau Quang, xã Lăng Can diện tích đề nghị chuyển đổi là 117,54ha (trong đó: đất trống là 17,4ha, rừng tự nhiên là 98,91ha; rừng trồng là 1,23ha), chức năng quy hoạch rừng sản xuất, chủ quản lý thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình.

Đối với diện tích 151,61ha rừng và đất rừng thuộc khoảnh 376A khu vực thôn Phai Tre B và khoảnh 332A khu vực thôn Khau Quang, xã Lăng Can đã được cấp có thẩm quyền thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình quản lý, bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật (tại Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Vì vậy, không thực hiện chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất.

Đối với diện tích 117,54ha rừng và đất rừng tại khoảnh 376 khu vực thôn Phai Tre B và khoảnh 321B khu vực thôn Khau Quang, xã Lăng Can đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh sang chức năng sản xuất tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; được cấp có thẩm quyền thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình quản lý, bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật (tại Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).