Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Các hộ gia đình được cấp sổ Lâm bạ quản lý và trồng rừng từ những năm 1983, đến nay nhà nước thu hồi và đưa vào diện rừng phòng hộ nhân dân không có đất sản xuất, canh tác. Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách thu hồi những phần diện tích có độ dốc từ 45% trở lên để đưa vào diện quản lý rừng phòng hộ; còn phần diện tích có độ dốc dưới 45% thì tiếp tục giao cho các hộ dân được sản xuất, canh tác. Phần tài sản trên đất do dân tự trồng và bảo quản nay đã đến tuổi khai thác, đề nghị khi nhà nước thu hồi đất thì cho dân được tận thu phần tài sản (cây trồng) nhằm tăng thu nhập cho người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, ý kiến đề nghị của cử tri là "Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chuyển toàn bộ diện tích tại khoảnh 439B và 432B thuộc quy hoạch rừng phòng hộ theo bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng hiện hành, sang quy hoạch rừng sản xuất để bà con có đất sản xuất".

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét. Nếu diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc 2 khoảnh 439B và khoảnh 432B đủ điều kiện và tiêu chí chuyển sang sản xuất thì sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch trong kỳ quy hoạch gần nhất. Trong khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp thuộc 2 khoảnh nói trên, sang quy hoạch rừng sản xuất; giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục quản lý diện tích đất trên  theo Quy chế quản lý rừng phòng hộ ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.