Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khi tuyển dụng cán bộ, công chức phải đủ điều kiện cả tài và đức để phục vụ nhân dân, hiện nay có một bộ phận cán bộ đạo đức xuống cấp gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước

TRẢ LỜI:

Việc tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch lập từ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp), Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng, theo đó yêu cầu người dự tuyển công chức phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng theo quy định.