Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Có kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương cho điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập các xã Phúc Sơn, Minh Quang, huyện Chiêm Hóa vào huyện Lâm Bình, để thuận lợi cho việc quản lý và phát triển kinh tế xã hội khu vực này

TRẢ LỜI:

Huyện Lâm Bình được thành lập theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 của Chính phủ trên cơ sở 05 xã của huyện Na Hang và 03 xã của huyện Chiêm Hóa (khi xây dựng thủy điện Tuyên Quang, lòng hồ thủy điện đã chia cắt 05 xã của huyện Na Hang thành một khu riêng biệt). Sau 08 năm thành lập, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ sinh hoạt, đời sống cho người dân đã và đang được đầu tư xây dựng; có 03/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dịch vụ thương mại bước đầu phát triển; kinh tế - xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo.

Hiện nay, huyện Lâm Bình có 785 km2 diện tích tự nhiên, dân số 32.034 người. Đối chiếu với Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, huyện Lâm Bình đạt 92,35% quy mô diện tích, 40,04% quy mô về dân số.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, huyện Lâm Bình thuộc diện khuyến khích thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019-2021. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Bình cho phù hợp với quy định hiện hành, trong đó có dự kiến sáp nhập xã Phúc Sơn, xã Minh Quang của huyện Chiêm Hóa vào huyện Lâm Bình.