Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét giao chỉ tiêu biên chế (hoặc bố trí kinh phí để hợp đồng lao động) cho lực lượng Kiểm lâm cơ sở, đảm bảo đúng định mức theo khoản 3, Điều 6 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, theo đó 1.000 ha rừng được 01 biên chế Kiểm lâm. Thực tế hiện nay, lực lượng Kiểm lâm Lâm Bình chỉ có 22 biên chế thực hiện bảo vệ trên 58 nghìn ha (trong đó trên 39 nghìn ha rừng phòng hộ, 19 nghìn ha rừng sản xuất

TRẢ LỜI:

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 254 biên chế công chức cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bố trí biên chế tại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng và các Hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số lượng biên chế được giao chưa đáp ứng được yêu cầu về định mức quy định đối với biên chế kiểm lâm “bình quân trên toàn quốc cứ 1.000 ha rừng có 01 biên chế kiểm lâm” (diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh là trên 422 nghìn ha). Để khắc phục khó khăn về thiếu biên chế kiểm lâm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, bố trí hợp lý các trạm, chốt bảo vệ rừng, bố trí kinh phí để hỗ trợ cho lực lượng tuần tra bảo vệ rừng; huy động người dân tham gia tuần tra bảo vệ rừng và sử dụng nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ cho người tuần rừng do vậy những năm vừa qua vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, hằng năm, Bộ Nội vụ căn cứ vào chỉ tiêu tinh giản biên chế để thực hiện cắt giảm biên chế của tỉnh Tuyên Quang theo quy định. Năm 2019, Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Tuyên Quang 1.827 biên chế công chức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị 1.810 biên chế và 17 biên chế để thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 theo lộ trình (do một số cơ quan không có người nghỉ hưu, tinh giản, thôi việc,…) do vậy tỉnh không còn biên chế để cân đối bổ sung cho lực lượng kiểm lâm cơ sở.

  Về việc bố trí kinh phí để hợp đồng lao động đối với lực lượng kiểm lâm cơ sở: Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hặc một phần chi thường xuyên. Do đó, đề nghị bố trí kinh phí để hợp đồng lao động làm kiểm lâm cơ sở của cử tri nêu trên là không có căn cứ thực hiện.