Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Trước đây xã Hồng Quang có phụ cấp khu vực là 0,3 nay được nâng lên là 0,4. Đề nghị, tính lương hưu cho cán bộ theo mức phụ cấp KV là 0,4 (hiện nay vẫn tính hệ số 0,3)

TRẢ LỜI:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; quy định tại khoản 2, mục II, Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ; quy định điểm b, khoản 1, công văn số 798/BHXH-CSXH ngày 30/3/209 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả phụ cấp khu vực cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình với mức khu vực 0,3 và xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn với mức khu vực 0,2 (theo mức hiện hưởng tại Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) theo đúng quy định.

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp khu vực theo ý kiến của cử tri xã Hồng Quang đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, Bảo hiểm Xã hội tỉnh chưa có cơ sở điều chỉnh.