Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Giao và cấp bổ sung rừng sản xuất cho nhân dân để canh tác, hiện nay một số hộ dân thuộc diện di dân tái định cư chưa được giao đất.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát và tạo quỹ đất lâm nghiệp để giao cho các hộ thuộc dự án di dân tái định cư canh tác và ổn định đời sống tại nơi ở mới.

Qua kiểm tra, trên địa bàn xã Thượng Lâm và xã Phúc Yên có 103 hộ thuộc diện di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang (xã Thượng Lâm 97 hộ; xã Phúc Yên 06 hộ) diện tích đất lâm nghiệp các hộ gia đình đang sử dụng là 132,25 ha (trong đó, diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 125,45 ha/97 hộ, bình quân 1,29 ha/hộ và hộ được giao thấp nhất là 1,00 ha; diện tích còn lại  6,75 ha/06 hộ chưa hoàn thiện các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; xã Thượng Lâm 01 hộ diện tích 1,25 ha;  xã Phúc Yên 05 hộ diện tích 5,50 ha).

Như vậy, toàn bộ các hộ thuộc diện di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn xã Thượng Lâm và xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đã được cấp có thẩm quyền giao đất lâm nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, hạn mức (hạn mức không nhỏ hơn 0,50 ha/hộ) quy định tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời rà soát quỹ đất hiện có của địa phương để ưu tiên giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình thuộc Dự án di dân tái định cư có nhu cầu giao bổ sung rừng và đất lâm nghiệp để sản xuất, phát triển kinh tế theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.