Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xây dựng kênh mương thủy lợi, đường ống dẫn nước phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân thôn Bản Thàng.

TRẢ LỜI:

Việc kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh đang được tổ chức thực hiện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020. Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch kiên cố hoá kênh năm 2017 mương trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Lâm Bình được giao thực hiện là 23,05km kênh mương.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình căn cứ kế hoạch kiên cố hoá kênh mương được duyệt, giao kế hoạch kiên cố hoá kênh mương chi tiết cho các xã, trong đó xem xét ưu tiên đầu tư đối với tuyến kênh dẫn nước phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên.