Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét, xây dựng dự án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông tại thôn Lũng Giềng để thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm (khôi phục, phục dựng kiến trúc nhà trình tường, vẽ sáp ong trên vải thổ cẩm, làm khèn, sáo Mông).

TRẢ LỜI:

Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, thực hiện kiểm kê toàn diện 40 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh, trong đó có dân tộc Mông.

Trong giai đoạn tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung nghiên cứu, lựa chọn những di sản văn hóa tiêu biểu để lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng kế hoạch bảo tồn và có những biện pháp cụ thể nhằm phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.